Jääsulatusvahend DE-ICER AD

Jääsulatusvahend DE-ICER AD

Väldib klaasi korduvat külmumist

Kogus: 0,5 L
Kirjeldus: Jääsulatusvahend kaitseb klaasi korduva jäätumise eest, parandab nähtavust, ei kahjusta värvitud pindu.

ETTEVAATUST! H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. P101 JArsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233 Hoida pakend tihedalt suletuna. P501 Sisu/ mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.