Auto aknapesuvedeliku kontsentraat SCREENWASH AD CONC.

Auto aknapesuvedeliku kontsentraat SCREENWASH AD CONC.

Kasutamiseks erinevates töötingimustes

Kogus: 1 L, 5 L, 20 L, 200 L
Kirjeldus: Kontsentreeritud ja sidrunilõhnaline aknapesuvedelik "Screenwash AD Conc".
Vedelik sobib akende puhastamiseks erinevates töötingimustes. Lahjendamata vedelik külmub -80 C juures. Eemaldab tõhusalt mustuse, lahjendamata sulatab jääd, eemaldab putukad klaasilt, ennetab rasvakihi ja jää teket klaasile. Ei mõju halvasti auto värvitud, kummi- ega plastosadele, lisandid ei soodusta korrosiooni teket. 1:1 lahjendatud kontsentraadi külmumistemperatuur on -28 C.

ETTEVAATUST! H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. P101 JArsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233 Hoida pakend tihedalt suletuna. P501 Sisu/ mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.